norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for VIU8111 - Videreutdanning i ledelse av nettverksmøter (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng30
VarighetVår og høst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

- lede og gjennomføre nettverksmøter på en faglig reflektert og troverdig måte
- kunne identifisere og analysere prosesser i nettverksmøter
- forstå språkets og samtalens betydning for samhandling i terapi
- vurdere teori og metode på en kritisk og reflektert måte
- synliggjøre etiske vurderinger og valg for seg selv og andre
- se sin faglige virksomhet i en samfunnsmessig sammenheng
- reflektere over og videreutvikle sin egen måte å arbeide på

Emnets temaer

- hvordan nettverksmøter kan brukes som arena for læring, krisehåndtering, behandling og utvikling av kompetanse
- hvordan nettverksmøteledere kan håndtere gruppeprosesser som finner sted i nettverksmøter basert på gruppeteori og nettverksteori
- hvordan narrativer kan brukes i behandling
- hvordan salutogenese-teorien og SOC-begrepet (sense of coherence) kan operasjonaliseres og brukes i nettverksmøter
- hvordan emosjoner, stress og mestring påvirker psykisk helse

Pedagogiske metoderEssay, forelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring, obligatoriske oppgaver, pbl (problem basert læring), praksis, prosjektarbeid, refleksjon, samling(er) / seminar(er), veiledning
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%, evalueres av faglærer)
Mappe-evaluering (teller 40%, evalueres av faglærer)
Muntlig fremføring (teller 10%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjekt og muntlig fremføring gjøres i gruppe. Muntlig fremføring består av en poster og en posterpresentajon
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravMuntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer)
Praksis (må være godkjent av egen sensor)
Prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)
Veiledningssamtaler (må være godkjent av egen sensor)
Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
I tillegg kommer egen læringsplan, en selvbiografi, 3 refleksjonslogger, 2 litteraturlogger, 2 prosjektlogger, 5 praksislogger, medstudentevalueringer, og en avsluttende egenvurdering
Ansvarlig instituttInstitutt for helse- og sosialfag
EmneansvarligHøgskolelektor Mark Hopfenbeck
Læremidler 
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger