norsk english

Emnebeskrivelse for VPK2011 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2 (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng13,5
ECTS Credits13,5
VarighetVår
9 uker veiledet praksis
DurationSpring
9 weeks supervised practicum
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter
 • HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1
 • SPL1002 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
 • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
 • SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2

Godkjent arbeidskrav i helselovgivning.

Prerequisite(s)
 • HOP1001 - Observation Practicum
 • SPL1002 - Nursing Science/Natural Science
 • SPL1011 - Nursing Science/Social Science
 • SPL1021 - Project in Health Promoting and Preventive Work
 • VPK2001 - Supervised Practicum 1 (Surgical Ward)
 • VPM2001 - Supervised Practicum 1 (Medical Ward)
 • VPP2001 - Supervised Practicum 1 (Mental Health Ward)

Documentation of requirements in healthlaw giving.

Bygger på
 • PRU2001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Mål

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen kirurgi. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og evalueringskriterier for VPM/VPK/VPP2011.

Aim

In cooperation with patients and with their resources and condition as basis, the students will learn how to plan and conduct nursing of acute and critically ill patients in surgical wards.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser.

Content

Nursing of patients with surgical sufferings.

Pedagogiske metoderPraksis, refleksjon, veiledning
Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Study MethodsPracticum, Reflection, Tutoring
Learning by experience, reflektion and tutoring individally and in groups.
VurderingsformerPraksisevaluering
AssessmentEvaluation of Practicum
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Grading SystemPassed / Failed
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Course RequirementsNone
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelærer Anne Berit Myhren
Læremidler 
Erstatter
 • XVP2-K - Veiledet praksis i kirurgi
Gjelder fraVår 2002
Supplerende opplysninger