Radiograffaglig fordypningsoppgave
2006-2007 - RAD3901 - 25sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
  • RAD1011 - Basiskunnskap i radiografi
  • RAD2001 - Radiograffaglige emneområder
  • RAD3001 - Stråleterapi og onkologi
  • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
  • RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
  • RPR2011 - Veiledet praksis i kontrast, thorax og skjelett radiografi praksis 3
  • RPR2021 - Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
  • RPR3001 - Spesial modaliteter,computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 4
  • SPL2001 - Medikamentregning

Alle tidligere eksamener og alle interne prøver og praksis 1 - 4. Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i modulene 1-10.

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 - 11.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal vise innsikt i sider av radiograffaget, og ferdigheter i å utføre en større selvstendig oppgave av vitenskaplig art innen emneområder han/hun har spesiell interesse for:
- vise innsikt i et avgrenset fagområde
- vise evne til selvstendighet, systematisk tenkning og saklig vurdering av eget arbeid.
Studenten skal vise forståelse for arbeidsmåter som brukes i forskning og faglig utviklingsarbeid.

Emnets temaer

Kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen radiograffaglige, naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige emneområder.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det gis anledning til intil 6 timer veiledning på oppgaven.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i grupper på 2 - 4 studenter med muntlig individuell høring. Studentene kan søke om å skrive individuelt. Studentene har selv ansvar for danning av gruppene. Skriftlig oppgave vil gi en foreløbig bokstavkarakter. Etter muntlig høring vil karakteren kunne justeres med inntil to bokstavkarakterer. Studenter med ikke bestått skriftlig oppgave får ikke gå opp til muntlig. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt.
Det vil bli stilt krav om innlevering i digital form for biblioteket. Nærmere spesifikasjon om form vil bli gitt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig del av oppgaven må studenten levere ny forbedret oppgave til kontinuisjon. Denne kan leveres individuelt. Det gis inntil 3 timer veiledning på kontinuisjonen. Studenten må opp til ny muntlig høring på forbedret oppgave.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer)
Prosjektplan (må være godkjent av faglærer)
prosjektskisse må leveres og godkjennes innen fastgitt dato. Prosjektplanen må leveres og godkjennes innen fastsatt dato. To av veiledningstimene settes av til veiledning på prosjektplanen. Det vil bli satt opp muntlig framlegg på våren til fastsatt dato der studentene legger fram sitt arbeid med fordypningsoppgaven så langt. Studentene vil her få tilbakemelding fra medstudenter og veilederteamet.

Læremidler

Bachelorutdanningen i Radiografi ved høgskolen i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. Oversikt over ressurslitteratur aktuell for oppgaven finnes på biblioteket ved HiG`s hjemmesider. Her ligger til en hver tid oppdaterte litteraturlister for alle studiets moduler.

Supplerende opplysninger

Det åpnes for at studentene kan skrive fordypningsoppgave i gruppe med studenter fra andre utdanninger ved Høgskolen i Gjøvik. Dette forutsetter at frister og krav til oppgaven gitt av Institutt for helseteknologi overholdes.