Vitenskapsteori og forskningsmetode
2006-2007 - SPL5001 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi innsikt i vitenskapens filosofiske grunnlag og metoder som er nødvendig for et høgere grads studium. Målsettingen er at studentene skal utvikle forståelse for vitenskapelig kunnskap slik at de kan vurdere kvaliteten på kunnskapen, hvilke muligheter og begrensninger den har, og hvordan den kan anvendes i konkrete situasjoner. Det siste punktet krever at det oppøves fortrolighet med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Innenfor vitenskapsteorien skal studentene tilegne seg kunnskap om de sentrale vitenskapsteoretiske grunnposisjoner som empirisme, rasjonalisme, hermeneutikk, fenomenologi, kritisk teori og konstruktivisme. Studentene skal oppøve etisk bevissthet i forhold til bruk av vitenskapelig kunnskap og metoder, og i forhold til ulike brukergrupper.

Emnets temaer

- Kunnskap og kunnskapstradisjoner
- Vitenskapstradisjoner:
Positivisme, hermeneutikk, fenomenologi og kritisk teori
- Aksjonsforskning - med vekt på handlingsorientert forskningssamarbeid
- Forskningsetikk
- Forskningsprosessen: Hovedtyper av kvantitative og kvalitative forskningsdesign og metoder, inklusive vitenskapsteoretisk forankring

Pedagogiske metoder

Pedagogiske metoder (fritekst)

En kombinasjon av forelesninger og arbeid med essay og forskningsdesign individuelt og i grupper. Det vil også bli gitt veiledning individuelt og gruppevis i forbindelse med studentarbeidene.

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen. Essay om en vitenskapsteoretisk problemstilling

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Se undervisningsplan

Supplerende opplysninger

HiL har ansvaret for emnet.
Læremidler, se undervisningsplan.