Fargelære
2006-2007 - IMT2362 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
- kjenne til de kultur- og vitenskapshistoriske hovedtrekk innen fargelæren og på denne bakgrunn forstå oppbygningen av ulike fargeordningssystemer.
- kjenne de grunnleggende fysiologiske, fysiske og kjemiske betingelser for lys og farge som menneskelig erfaring.
- forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent og nøyaktig fargegjengivelse i forskjellige medier, samt kunne anvende dagens teknologi til effektiv fargestyring innen grafisk design og medieproduksjon.

Emnets temaer

Emnet består av tre moduler:
1. Fargers betydning og bruk (teller 33 %)
2. Lys- og fargefenomenologi (teller 33 %)
3. Fargestyring (teller 34 %)

Modul 1 (Fargers betydning og bruk) består av følgende temaer:
Farger og fargeforståelse i antikken
Newtons fargeteori
Goethes fargelære
Den trikromatiske fargesynsteori (Young, Maxwell, Helmholtz)
Herings opponentfargeteori
Fargeordningssystemer (Runges kule, Ostwalds fargeordningssystem, Munsellsystemet, Itten, NCS)
Fargekontrast og fargeharmoni (Itten, Goethe m. fl.)
Fargesymbolikk, -tradisjoner og -konvensjoner

Modul 2 (Lys- og fargefenomenologi) består av følgende temaer:
Lyset og mørket
Avbildning i øyet
Skyggedannelser og akromatiske kontrastfenomener i skyggebilder
Dagsyn, nattsyn og demringssyn
Fysiologisk indusert fargekontrast
Farger som oppstår ved lysspredning (atmosfæriske farger)
Farger som oppstår ved lysbrytning (prismatiske farger)
Farger som oppstår ved bøyning, interferens og polarisering av lys
Stoffspesifikke fargefenomener (pigmenter, linjespektra)
Fargeblandinger

Modul 3 (Fargestyring) består av følgende temaer:
Farger og fargesyn
Fargemåling
Fargemetrikk
Fargerom
Fargeprofiler
Vurdering av bildekvalitet

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Demonstrasjoner, Laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 17%)
Mappevurdering (teller 33%)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 50%)
Hver av delene må bestås separat.
Mappen utgjøres av minimum 8 individuelle arbeider basert på demonstrasjonsforelesninger i Modul 2. Laboratoriearbeidet gis i Modul 3. Skriftlig eksamen gjelder kun emner i Modul 1 og Modul 3. Ved bedømmelsen av den skriftlige eksamenen vil spørsmålene fra Modul 1 gis 2/3 vekt og spørsmålene fra Modul 3 gis 1/3 vekt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
(Godkjente kalkulatorer er alle kalkulatorer som ikke kan kommunisere med andre kalkulatorer eller datamaskiner.)

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid (må være godkjent av faglærer og fagassistent)
Laboratorietarbeidet er knyttet til Modul 3

Læremidler

Bøker:
- Sharma, Abhay (2004). Understanding color management. New York: Thompson
- Teigen, Tom (1994). Farger: en visuell innføring. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Annet:
- Kompendium/utdelte kopier, Jan Henrik Wold
- Kompendium: Lys- og fargeleksikon, Torger Holtsmark, 2004
- Forelesningsnotater

 

 

Supplerende opplysninger

Emnet holdes hvert vårsemester og inngår i 1. studieår mediemanagement og i 2. studieår mediedesign.
I den grad det er plass, kan studenter ved andre studieprogram ta emnet som valgfag.