Digitale nettbaserte produksjonssystemer
2006-2007 - IMT3151 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1071 - Multimedieproduksjon

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha gode kunnskaper i teknisk operativ produksjonsledelse, planlegging, vedlikehold og kalkulasjon av digitale nettbaserte produksjonssystemer.

De skal ha innsikt i de teknologier og arbeidsprosesser som inngår i gjennomføringen av produksjoner hvor flere typer av medier er integrert og publiseringen skjer gjennom flere typer av mediekanaler.

Emnets temaer

Audio- og video teknologier og systemer
Kringkastingsteknologier og systemer
Hypermedia teknologier og systemer
Teknisk produksjonsplanlegging og ledelse
Teknisk prosjektplanlegging og kalkulasjon

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%, evalueres av egen sensor)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
Ett eksamensprosjekt.
Prosjektet leveres på CD-rom eller DVD.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, ekstern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid
Øvingsoppgaver
Tre øvingsoppgaver innen audiosystemer, videosystemer og medielagring/publisering.

Læremidler

Vil bli oppgitt ved emnestart.