Kryptologi
2006-2007 - IMT3701 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne ha tilegnet seg:
- et matematisk fundament for å forstå de mest brukte kryptoalgoritmene.
- forståelse for hvordan kryptologi gir opphav til konfidensialitet, integritet, ikke-fornekting og autentisering.
- forståelse av kryptoalgoritmenes anvendelsesområder og begrensninger.
- forstå hvordan en krypoalgoritme kan konstrueres og analyseres.

Emnets temaer

Klassisk kryptografi
Flytchiffer
Blokkchiffer
Offentlignøkkel chiffer
Hash funksjoner og digitale signaturer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

2 skriftlige prøver a 3 timer. Den første avholdes midt i semesteret, den andre på slutten. Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 50 poeng kan oppnås på hver av eksamenene. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:
Introduction to Cryptography and Coding Theory, 2. utgave, Trappe W., Washington L., Prentice Hall, 2006, ISBN: 0131981994.

Handbook of Applied Cryptography, Menezes A., http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 50 studenter. Den første skriftlige prøven dekker Klasisk kryptologi og Flytchiffer. Resten av pensum dekkes av den andre skriftlige prøven.