Hovedprosjekt Mediemanagemnet
2006-2007 - IMT3941 - 30sp

Forutsetter bestått

Kandidaten må ha bestått 90 av de 120 studiepoengene fra 1. og 2. studieår innen 1. oktober det studieåret hovedprosjektet skal utføre

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført hovedprosjekt har studenten kompetanse til å:
- utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art.
- planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
- forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
- forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
- vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

Emnets temaer

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig problemstilling og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder benyttes

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Prosjektet evalueres på grunnlag av forprosjektets oppbygging og problemstilling. Muntlig presentasjon av hovedprosjektet i plenum. Faglig vurdering av skriftlige hovedprosjekt, arbeidsmetodikk og prosess.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Veiledere for hovedprosjektene og ekstern eller intern sensor retter alle besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått, må hele prosjektet taes på nytt.

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektplan
Rapport(er)
Veiledningssamtaler
Forprosjektes oppbygging og problemstilling, herunder litteraturundersøkelse, beskrivelse av metodevalg og prosjektets nytteverdi.

Læremidler

Alt

Supplerende opplysninger

- Gruppens størrelse skal normalt være to eller tre studenter.
- Prosjektoppgaven bør, om mulig, bli gitt av og utført i samarbeid med en bedrift eller offentlig etat.
- Høgskolen har anledning til å prioritere prosjektoppgaver definert innen instituttets satsningsområder og av høgskolens samarbeidspartnere.
- Instituttets ledelse avgjør og godkjenner hvilke prosjekter som skal settes i gang.
- Se også "Retningslinjer for hovedprosjekt ved HiG".