Rettslige aspekter ved informasjonssikkerhet
2006-2007 - IMT4091 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT4162 - Informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur

Forventet læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å redegjøre for rettslige forhold som er særlig relevante for arbeidet med informasjonssikkerhet. Dette gjelder spesielt den rettslige reguleringen av forhold som har betydning for ivaretakelse av konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Emnets temaer

Allment om rettssikkerhet og informasjonsfrihet
Oversikt over rettslige spørsmål knyttet til systemutvikling
Personvern
Sikkerhetsloven
Datakriminalitet
Elektroniske signaturer
Elektronisk samhandling med forvaltningen
Informasjonssikkerhet i kredittforetak mv

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Oppgis ved semesterstart

Obligatoriske arbeidskrav

Rapport(er)

Læremidler

TBA

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 50 studenter.