Sikkerhetsledelse
2006-2007 - IMT4111 - 10sp

Forventet læringsutbytte

God sikkerhet krever en involvert ledelse, kompetanse, gode rutiner, metodikk, nødvendige fysiske/systemtekniske tiltak, men ikke minst en god organisering, samt motiverte og ansvarsbevisste medarbeidere. Emnets hovedintensjon er å bidra til å gjøre dagens og morgendagens ledere og sikkerhetsledere i stand til å møte disse utfordringene og ha mulighet til å arbeide med informasjonssikkerhet på ledelsesnivå på en hensiktsmessig og strukturert måte.

Kandidaten skal etter gjennomgått emne
- kunne gjøre rede for den sentrale verdikjeden i sikkerhetsarbeid
- kunne gjøre rede for viktigheten av samt utfordringer og muligheter knyttet til å ha ledelsesmessig fokus og struktur på sikkerhetsarbeidet
- være i stand til å skape, ta vare på og videreutvikle en sikkerhetsmessig virksomhetskultur basert på gode holdninger, nødvendig sikkerhetsbevissthet og -motivasjon hos de ansatte
- kunne etablere og drive en hensiktsmessig og virksomhetstilpasset organisering av sikkerhetsfunksjonen i en virksomhet
- forstå og beherske sentrale rammeverk, prinsipper og metoder innen risikostyring og risikoanalyse
- beherske systemanalytiske metoder anvendt på informasjonssikkerhet

Emnets temaer

Se engelsk tekst

Pedagogiske metoder

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk tekst

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Flervalgstest(er) (teller 30%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 70%)
Flervalgstest i emnets første del må bestås for å kunne ta andre del av emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Evaluated by course owner.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i forelesningene, øvinger og prosjekter er vesentlig siden casene forutsetter aktiv deltagelse og gruppediskusjon.

Læremidler

TBA

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 50 studenter.