Mikrobiologi og infeksjonsmedisin med farmakologi og patofysiologi
2007-2008 - AIO0150 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Innen mikrobiolog og infeksjonsmedisin skal studenten:
- ha kunnskap om mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte
- kunne anvende kunnskaper om organismers forsvar mot infeksjoner, vurdere pasienters immunforsvar og se det i forhold til aktuelle smittestoffer og smittemåter
- ha videreutviklet sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger i hygiene, infeksjonsforebyggende prinsipper og infeksjonsforebyggende arbeid

Innen patofysiologi skal studenten:

- kunne det sentrale, perifere og autonome nerveystemet

- ha kunnskap om væske og elektrolyttforstyrrelser/syre-base forstyrrelser

- ha kunnskap om sirkulasjonssvikt/respirasjonssvikt/nyresvikt/multiorgansvikt

- ha kunnskap om haemostase og hematologiske forstyrrelser

- kunne fysiologiske og patofysiologiske særtrekk hos barn og eldre

- ha kunnskap om kroppstemperatur og temperaturregulering

- ha kunnsskap om endokrine emner

- organismens reaksjoner på traumer

- ha kunnskap om smerter og smertefysiologi, smerter som et sammensatt fenomen

Innen farmakologi skal studenten:

-ha kunnskap om medikamenters absorbsjon, omsetting, eliminasjon og interaksjoner

- kunne aktuelle medikamenters virkning og bivirkning

Emnets temaer

Mikrobiologi og infeksjonsmedisin:

De viktigste sykdomsfremkallende mikroorganismer
Resistensutvikling
Immunologi
Normalflora
Sykehusinfeksjoner generelt og postoperative sårinfeksjoner spesielt
Mikrobiologisk prøvetaking og forsendelse
Antimikrobielle midler og antibiotikaprofylakse
Helsepersonell som smittemottaker
Hygieniske forhold knyttet til pasient, personale, instrumenter, utstyr, tekstiler, apparatur, luft og ventilasjon
Desinfeksjon, rengjøring og sterilisering
Aseptikk og antiseptikk
Sterilsentral, sterilforsyning og steril lagring
Renhold og avfallsbehandling

Patofysiologi:

- kan det sentrale, perifere og autonome nerveystemet

- har kunnskap om væske og elektrolyttforstyrrelser/syre-base forstyrrelser

- sikrulasjonssvikt/respirasjonssvikt/nyresvikt/multiorgansvikt

- haemostase og hematologiske forstyrrelser

- fysiologiske og patofysiologiske særtrekk hos barn og eldre

- kroppstemperatur og temperaturregulering

- smerter og smertefysiologi, smerter som et sammensatt fenomen

- endokrine emner

- organismens reaksjoner på traumerl

Farmakologi:

- medikamenters absorbsjon, omsetting, eliminasjon og interaksjoner

- aktuelle medikamentgrupper

- aktuelle infusjonsvæsker og tilsetninger

- blodtyper, typing og forlikelighetsprøver

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen settes opp innen utgang av neste semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Flervalgstest i fysiologi skal være godkjent. Godkjent forutsetter 70% riktig svar.

Supplerende opplysninger

Litteraturliste og veiledende retningslinjer for flervalgstest ligger i fagplanen AIO