Spesialsykepleie,- fag og yrkesutøvelse
2007-2008 - AIO017 - 15sp

Forutsetter bestått

For intensiv og anestesi: AIO016IA: Patofysiologi med farmakologi og mikrobiologi

For operasjon: AIO0150 Mikrobiologi og infeksjonsmedisin med farmakologi og patofysiologi

Forventet læringsutbytte

Studenten viser faglig innsikt og evne til refleksjon, i konkrete lærings- og pasientsituasjoner ved å integrere teori og praksis.

Studenten viser evne til skriftlig framstilling av problemstillinger drøftet på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap.

Emnets temaer

Inkluderer hovedemnene fra AIO-utdanningene; sykepleiefaglige emner, medisinske- og naturvitenskapelige emner og anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvelser og simulering i Klinikk laboratoriet.

Klinisk praksis

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 1 uke

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor ved hjemmeeksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt hjemmeeksamen settes opp innen utgangen av førstkommende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Godkjent prosjektrapport
  • Godkjent flervalgstest med minimum 70% riktig besvarelse:

-for intensivutdanning: intensivmedisin og behandling

-for anestesiutdanning: anestesiologi

-for operasjon: anatomi og kirurgi

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for flervalgstest og prosjektrapport beskrives i Fagplanen for AIO.