Fordypningsoppgave AIO
2007-2008 - AIO018 - 15sp

Forutsetter bestått

AIO015O - Mikrobiologi med farmakologi og mikrobiologi (for studenter i videreutdanning i opersjonssykepleie)

AIO016 - Patofysiologi med farmakologi og mikrobiologi (for studenter i videreutdanning i anestesi- og intensivsykepleie)

AIO017 - Spesialsykepleie,- fag og yrkesutøvelse

VPAIO1 - Første veiledet praksis

VPAIO2 - Andre veiledet praksis

VPAIO3 - Tredje veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal fordype seg i et tema som er relevant for anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie.

Studenten skal:

  • vise inngående kunnskap om et avgrenset fagområde
  • vise evne til å anvende forskningsresultater som grunnlag for eget skriftlig arbeid
  • vise evne til å knytte sykepleieteori og erfaringskunnskap knyttet til akutt og/eller kritisk syke pasienter, samt bidra til å styrke sykepleiefaget og -praksis
  • vise evne til å gjennomføre et selvstendig arbeid

Emnets temaer

Temaene vil være avhengig av den enkelte oppgaves problemstilling, men alle tema fra teori og praksis i utdanningen vil være relevante; sykepleievitenskapelige (problemstillinger må være relevant for spesialsykepleierens funksjon), naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Oppgaveseminar

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen gjennomføres individuelt eller som gruppeeksamen. Den skriftlige oppgaven vil få en foreløpig karakter som etter muntlig høring vil kunne justeres med inntil én karakter. Karakteren på det skriftlige arbeidet skal ved muntlig høring bekrefte eierforhold til oppgaven slik at hvis kandidaten ikke kan gjøre rede for oppgaven og/eller benyttet litteratur, kan muntlig høring føre til en totalvurdering av oppgaven til ikke bestått karakter. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring. Forøvrig vises til kriterier for AIO - fordypningsoppgave.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

.
Studenter som får F på skriftlig eller muntlig eksamen, går opp til nytt forsøk etter avtale med studieprogramansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Prosjektplan for fordypningsoppgaven
  • Deltakelse på oppgaveseminar
  • Plan for hospiteringspraksis

Supplerende opplysninger

Kriterier for AIO - fordypningsoppgave i fagplan AIO.