Patofysiologi med farmakologi og mikrobiologi
2007-2008 - AIO019IA - 10sp

Forventet læringsutbytte

Innenfor patofysiologi skal studenten:
- ha videreutviklet sine kunnskaper om hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles

- ha kunnskap om fysiologiske og patofysiologiske prosesser knyttet til aldersdimensjonen

- ha kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symtomer og funn hos aktuelle pasientgrupper

Innenfor farmakologi skal studenten:
- forstå farmakodynamiske og farmakokinetiske prinsipper
- kunne håndtere og administrere medikamenter og ta ansvar for pasientens sikkerthet basert på farmakologiske kunnskaper

Innenfor mikrobiologi skal studenten:

- ha økt forståelse for mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling .

Emnets temaer

Patofysiologi:

Cellens oppbygning og funksjon
Nevrofysiologi
Fysiologi ved stress og smerte
Væske-, elektrolytt-, osmolalaitet og syre/baseregulering og -forstyrrelser
Blod og blodets bestanddeler
Ventilasjons- og sirkulasjonsregulering og forstyrrelser
Immunologi

Farmakologi:

Farmakokinetikk og -dynamikk
Medikamentadministrering inkl. medikamentregning
Medikamenters interaksjon og bivirkninger

- aktuelle medikamenter i intensivmedisin

Mikrobiologi:

Mikroorganismer
Resistensutvikling og antibiotikabehandling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Labøvelser og simulering i klinikklab.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen settes opp innen utløp av førstkommende semester .

Obligatoriske arbeidskrav

Gjennomført flervalgstest i fysiologi med min. 70% riktige svar.

Supplerende opplysninger

Litteraturliste i fagplanen AIO