Høgskolepedagogikk
2007-2008 - K1116 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
-ha tilegnet seg forståelse for og kjennskap til pedagogisk grunnlagstenkning og danning
-ha kunnskaper om pedagogikkens sentrale begreper
-kunne anvende didaktisk teori på ulike nivå og arenaer
-kunne utøve veiledning i tilknytning til praksis
-kunne planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning
-være i stand til å anvende video som redskap i pedagogisk praksis og kommunikasjon
-ha kunnskap om og kjennskap til bruk av IKT
-kunne anvende IKT i undervisning på varierte måter
-ha kompetanse i å utvikle samarbeid gjennom deltakelse i faglige nettverk
-kunne vurdere eget og andres læringsarbeid kritisk
-evne å utvikle egen undervisning på et etisk og faglig grunnlag
-kunne dokumentere egen pedagogisk kompetanse og definere utviklingsmål gjennom porteføljearbeid

Emnets temaer

Tema 1. Pedagogisk grunnlagstenkning og danning
Tema 2. Planlegging av undervisning og læring
Tema 3. Pedagogisk bruk av IKT
Tema 4. Pedagogisk profesjonalitet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
PBL (Problem Basert Læring)
Praksis
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

4 obligatoriske arbeidskrav

Læremidler

Alle trykte og skrevne , Jfr. undervisningsplan