Fotterapi til personer med diabetes
2007-2008 - K1129 - 5sp

Forutsetter bestått

 • Godkjent/autorisert fotterapeut i aktiv yrkespraksis
 • Yrkeserfaring tilsvarende to år
 • Teoretisk fagkompetanse tilsvarende fotterapeut VK1 og VK2
 • Studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Forventet læringsutbytte

 • Har generell kunnskap om diabetes og dens behandling
 • Kan identifisere en risikofot
 • Kan forebyggende prinsipper i forhold til diabeteskomplikasjoner
 • Har kunnskaper og ferdigheter i avlastning
 • Har kunnskap om helsepersonelloven
 • Har kunnskap om tverrfagligsamarbeid
 • Har kunnskap om begreper relatert til kunnskapsbasert praksis

Emnets temaer

 • Patofysiologi ved sykdommen Diabetes Mellitus
 • Begrepsavklaringer relatert til risikofaktorer
 • Utvikling av Diabetes sår
 • Forebygging av fotplager ved Diabetes Mellitus
 • Avlastning
 • Fotterapi til personer med sår
 • Hygiene
 • Veiledning og undervisning til kollegaer, pasient og pårørende
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Dokumentasjon
 • Krav til helsepersonell

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Drøftinger, praktiske øvelser, hospiteringspraksis

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)

Vurderingsformer

Tas på ClassFronter.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av to interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av to oppgaver i ClassFronter mellom studiesamlingene.