”Hva er sykdom?” belyst gjennom sentrale emner innen vitenskapsteori, etikk og språkfilosofi.
2007-2008 - K1134 - 15sp

Forutsetter bestått

Bachelor eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Oppnå forståelse for grunnleggende utfordringer i helsetjenesten gjennom filosofisk analyse (inklusive vitenskapsteori, etikk og språkfilosofi). Kurset skal lede til:

1. KUNNSKAP: sykdomsbegrep, sykdomstaksonomi, sykdomsteorier og pragmatikk

2. EVNER: Å identifisere og analysere ulike aspekter ved sykdom, samt kritisk refleksjon

3. HOLDNINGER: Åpenhet overfor sykdommens mange roller og manifestasjoner

Emnets temaer

1. Presentasjon av problemstillingene: ”Hva er sykdom?” – et helsefaglig og filosofisk spørsmål gjennom en historisk gjennomgang av sykdommers vekst og fall.
2. Er sykdom en ting: Hva gjør at sykdom utgjør en enhet? Hva slags enhet er en sykdom?
3. Sykdom som avvik fra en norm. Om ulike former for funksjonalistiske sykdomsoppfatninger.
4. Har tilfeller av sykdom noe felles? Om forholdet mellom begrep og verden.
5. Sykdom som begrep. Å undersøke sykdom gjennom begreper (semantikk).
6. Sykdom som opplevd fenomen.
7. Sykdom som natur eller kultur: Er sykdom en sosial konstruksjon?
8. Sykdom som komplekst begrep og ulike perspektiver på sykdom. (Disease, illness, sickness)
9. Oppsummering: Helsefag og filosofi

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, hjemmebasert. 4timer (30%)
  • 4 oppgaver (35%)
  • Essay 15-20 sider (35%)

Alle deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Erstatter

K1125