Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
2007-2008 - PRU2001D - 7sp

Anbefalt forkunnskap

  • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

Undervisning, pensumlitteratur, praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) og erfaringslæring i studieenhet 2.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal gjennom praksisrettet undervisning og ferdighetstrening være forberedt til å gjennomføre manuelle ferdigheter på målnivå A,B, C og D.
Studentene skal ha erfaring med gruppeprosesser og gruppedynamikk, kompetanse i forhold til å møte den selvmordstruede pasient og kunnskap om anvendelse av egostøttende sykeleieprinsipper til pasienter med ulike psykiatriske diagnoser.
Studenten skal ha kunnskaper om, og innsikt i, hvordan møte pårørende til ulike pasienter.
Studenten skal og aktivt delta i dokumentasjonsarbeid i praksis.
Studenten har øvelse i å anvende etisk teori i praktiske situasjoner.
Studenten har kunnskaper om pre-, per- og postoperativ sykepleie.

Emnets temaer

Forberedelse til og refleksjon over veiledet praksis i medisin, kirurgi og psykiatri. Manuelle ferdigheter: forflytningsteknikk, s.c. og i.m. injeksjoner, kateterisering, innlegging og stell av venfloner, administrering av infusjoner og infusjonspumper, sårbehandling, stell av CVK, stell av dren, smitteregimer, O2-behandling, sug, sykehushygiene, BHLR, AHLR, DHLR, førstehjelpsøvelse, parenteral ernæring, sondeernæring, anestesiformer og observasjoner ved epiduralkateter og en dag med prosedyretrening.Pre-, per- og postoperativ sykepleie.
Gruppedynamikk, gruppeprosesser/konfliktløsning, selvmordsproblematikk, pårørenderabeid, egostøttende sykepleieprinsipper, dokumentasjon av sykepleien, etikk.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid (evalueres av faglærer)
Ca. 1/3 av studentene blir trukket ut til å gjennomføre passeringstest i forkant av hver praksisperiode i studieenhet 2. Passeringstest må være bestått før studenter får begynne i neste periode veiledet praksis

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Passeringtest vurderes av faglærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil bli tilrettelagt for at studenten kan gå opp inntil 3 forsøk før oppstart i praksis. Studenter som da ikke har bestått, må utsette veiledet praksis og ta passeringstesten opp igjen neste gang den gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid
Dokumentert deltagelse. Studie- og gruppeoppgaver.

Læremidler

Bøker:
- Se litteraturliste.