Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
2007-2008 - PRU2002 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 • PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

Undervisning, pensumlitteratur, praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) og erfaringslæring i studieenhet 2.

Forventet læringsutbytte

 • Studenten skal gjennom praksisrettet undervisning og ferdighetstrening være forberedt til å gjennomføre manuelle ferdigheter på målnivå A,B, C og D.
 • Studentene skal ha erfaring med gruppeprosesser og gruppedynamikk, kompetanse i forhold til å møte den selvmordstruede pasient og kunnskap om anvendelse av egostøttende sykeleieprinsipper til pasienter med ulike psykiatriske diagnoser.
 • Studenten skal ha kunnskaper om, og innsikt i, hvordan møte pårørende til ulike pasienter.
 • Studenten skal og aktivt delta i dokumentasjonsarbeid i praksis.
 • Studenten har øvelse i å anvende etisk teori i praktiske situasjoner.
 • Studenten har kunnskaper om pre-, per- og postoperativ sykepleie.
 • Studenten har kunnskaper om anestesiformer og observasjon av epiduralkateter.
 • Studenten har kunnskaper om sondeernæring og parenteralernæring.

Emnets temaer

Forberedelse til og refleksjon over veiledet praksis i medisin, kirurgi og psykiatri. Praktiske ferdigheter: forflytningsteknikk, innlegging og stell av venfloner, administrering av infusjoner og infusjonspumper, sårbehandling, stell av CVK, stell av dren, smitteregimer, O2-behandling, sug, sykehushygiene, BHLR, AHLR, førstehjelpsøvelse, parenteral ernæring, enteralernæring, anestesiformer og observasjoner ved epiduralkateter og en dag med prosedyretrening. Pre-, per- og postoperativ sykepleie.
Gruppedynamikk, gruppeprosesser/konfliktløsning, selvmordsproblematikk, pårørenderabeid, egostøttende sykepleieprinsipper, etikk, dokumentasjon av sykepleien. I Psykiatri individuell plan.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, labøvelser, obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid (vurderes av faglærer)
Ca. 1/3 av studentene blir trukket ut til å gjennomføre passeringstest i forkant av hver praksisperiode i studieenhet 2. Passeringstest må være bestått før studenter får begynne i neste periode veiledet praksis.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Passeringtest vurderes av faglærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil bli tilrettelagt for at studenten kan gå opp inntil 3 forsøk før oppstart i praksis. Studenter som da ikke har bestått, må utsette veiledet praksis og ta passeringstesten opp igjen neste gang den gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Laboratoriearbeid
 • Dokumentert deltagelse
 • Studie- og gruppeoppgaver.

Læremidler

* Se litteraturliste i undervisningsplanen studieenhet 2.

Erstatter

Fra studieåret 2008/2009 erstatter PRU2002 tidligere PRU2001