Naturvitenskapelige emneområder
2007-2008 - RAD1002 - 12sp

Anbefalt forkunnskap

Modulene 1 og 2

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kunne gjøre rede for menneskekroppens oppbygning og funksjon, samt organers og organsystemers normale funksjon, med spesiell innsikt i skjelettanatomi og topografisk anatomi.

Studenten skal kunne gjøre rede for mikroorganismers oppbygning, forekomst og formering, samt hvordan deres forekomst reduseres/tilintetgjøres. De skal kunne anvende kunnskaper /ferdigheter for å forebygge smitte.

Studenten skal kunne beskrive ulike medikamenters virkning og bivirkning generelt og kontrastmidler spesielt. Videre skal de kunne gjøre rede for og anvende kunnskap innen medikamentregning og administrering av medikamenter.

For nærmere beskrivelse av målene se modulhefte for modulene 1 og 2.

Emnets temaer

Anatomi, fysiologi og biokjemi:

 • Nomenklatur
 • Topografisk anatomi
 • Cellens oppbygging og funksjon
 • Nervesystemet og sansene
 • Det endokrine system
 • Skjelettsystemet og musklene
 • Sirkulasjonssystemet
 • Blodet og immunforsvaret
 • Respirasjonssytemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Temperaturreguleringen
 • Urinveissystemet
 • Forplantning

Mikrobiologi:

 • Bakteriologi
 • Virologi
 • Mykologi
 • Protozoer
 • Patogenitet
 • Smitte og smittespredning
 • Normalflora

Farmakologi og kontrastmiddellære:

 • Legemidlers virkningsmekanismer, interaksjoner og bivirkninger/komplikasjoner
 • Medikamentregning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Mikrobiologi: to timers digital eksamen (25%)

Anatomi/fysiologi/biokjemi/farmakologi og kontrastmiddellære: fire timers skriftlig eksamen (75%).

Medikamentregning: to timers digital intern prøve som vurderes til bestått/ikke-bestått. Besvarelsen må være feilfri.

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor sensurerer et utvalg av besvarelsene.

Ekstern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen og to timers digital eksamen.

Inntil fire forsøk på intern prøve i medikamentregning.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ved intern prøve i medikamentregning tillates felleskatalogen, godkjent kalkulator og norsk legemiddelhåndbok. Utover dette tillates ingen hjelpemidler ved eksamenene.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

En full oversikt over ressurslitteratur finnes på HIG - bibliotekets hjemmesider.

Erstatter

RAD1001 og SPL2001

Supplerende opplysninger

Bestått eksamen i Naturvitenskaplige emneområder (RAD 1002) er en forutsetning for at studenten skal kunne gå ut i praksis (RPR2001, RPR2011, RPR2021, RPR3001, RPR3011, RPR3021 ).

For å oppnå karakteren bestått på eksamen i medikamentregning kreves det 100% riktig besvarelse.