Radiograffaglige emneområder
2007-2008 - RAD2001 - 33sp

Forutsetter bestått

  • RAD1011 - Basiskunnskap i radiografi

Forutsetter at 2 av 3 veiledede praksisperioder ved radiografutdanningen 2. studieår er bestått. Dette vil være RPR2001, RPR2011 og RPR2021.

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 - 8.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha oversikt over og innsikt i radiografiske modaliteter, og ha forståelse for pasientens behov ved undersøkelser og behandling ved radiologisk avdeling knyttet opp til pasientens sykdomsbilde.
Studenten skal dokumentere kunnskap om radiograffaglige utfordringer man møter ved ulike modaliteter.
Studenten skal vise evne til refleksjon over radiografens arbeidsområde.
Studenten skal ha et kritisk og analytisk forhold til radiografifagets teoretiske og praktiske sider. (Se også gjeldende modulhefte for modulene 3 - 8 for nærmere målbeskrivelse)

Emnets temaer

Innholdet i eksamen er knyttet til målene som inngår i følgende tema: sykepleie og sykdomslære, skjelettrøntgen og gjennomlysningsundersøkelser , computer tomografi, magnetisk resonans imaging, angiografi og intervensjon, mammografi, nukleærmedisin og ultralyd. Universell utforming knyttet til disse temaene.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering (teller 50%, evalueres av intern sensor)
Skriftlig eksamen, 6 timer (teller 50%, evalueres av intern sensor og ekstern sensor)
Hver av delene må bestås separat.
Eksamen utgjør to deler. Del 1 er en skriftlig eksamen 6 timer som tester studentenes kunnskaper i målene. Ekstern sensor retter et utvalg av besvarelsene ved skriftlig eksamen. Del 2 er mappevurdering som består av 6 arbeider hvor av to trekkes ut og sensureres samtidig med skriftlig eksamen. Hvert av disse arbeidene teller 25 % av eksamenskarakteren. Studentkullet velger selv, dagen etter siste innlevering, et av arbeidene som skal sensureres. Skolen velger det andre.
Arbeidene leveres på Classfronter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Del 1 Skriftlig eksamen rettes av intern sensor samt at ekstern sensor retter et tilfeldig utvalg av besvarelser. Del 2 mappevurdering rettes av intern(e) sensor(er).

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Den delen av eksamen som vurderes til ikke bestått må kontinueres før eksamen vurderes til bestått. Del 1: skriftlig eksamen 6 timer kontinueres. Teller 50% av karakteren.
Del 2: Mappevurdering. Alle arbeidene leveres til ny vurdering innen fastlagt frist. Høgskolen trekker så to arbeider til sensurering. Hver av disse teller 25% av eksamenskarakteren. Det gis ingen veiledning på arbeidene.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i modulene 3-7

Læremidler

Liste over ressurslitteratur finnes til en hver tid oppdatert på Hig bibliotekets hjemmesider.

Supplerende opplysninger

Eksamen må være bestått for at studentene skal få melde seg opp til radiograffaglig fordypningsoppgave.