Bacheloroppgave i radiografi
2007-2008 - RAD3902 - 25sp

Forutsetter bestått

 • RAD1001 - Naturvitenskapelige emneområder/
 • SPL2001 - Medikamentregning eller
 • RAD1002 - Naturvitenskapelige emneområder
 • RAD1011 - Basiskunnskap i radiografi
 • RAD2001 - Radiograffaglige emneområder
 • RAD3001 - Stråleterapi og onkologi
 • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
 • RPR2001
 • RPR2011
 • RPR2021
 • RPR3001

Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i modulene 1-10.

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 - 11.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal vise innsikt i sider av radiograffaget, og ferdigheter i å utføre en større selvstendig oppgave av vitenskaplig art innen emneområder han/hun har spesiell interesse for:
- vise innsikt i et avgrenset fagområde
- vise evne til selvstendighet, systematisk tenkning og saklig vurdering av eget arbeid.
Studenten skal vise forståelse for arbeidsmåter som brukes i forskning og faglig utviklingsarbeid.

Emnets temaer

Kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen radiograffaglige, naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige emneområder.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det gis anledning til inntil 6 timer veiledning på oppgaven, hvorav to er forbeholdt veiledning til prosjektplanen.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i grupper på 2 - 4 studenter med muntlig individuell høring. Studentene kan søke om å skrive individuelt. Studentene har selv ansvar for danning av gruppene. Skriftlig oppgave vil gi en foreløbig bokstavkarakter. Etter muntlig høring vil karakteren kunne justeres med inntil to bokstavkarakterer. Studenter med ikke bestått skriftlig oppgave får ikke gå opp til muntlig. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt.

Oppgaven skal leveres i 4 eksemplarer hvorav 1 uinnbundet. Det vil bli stilt krav om innlevering i digital form for biblioteket. Nærmere spesifikasjon om form vil bli gitt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor retter alle besvarelser. Ekstern deltar også på muntlig høring.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig del av oppgaven må studenten levere ny forbedret oppgave til kontinuisjon. Denne kan leveres individuelt. Det gis inntil 3 timer veiledning på kontinuisjonen. Studenten må opp til ny muntlig høring på forbedret oppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektskisse må leveres og godkjennes innen fastgitt dato.

Prosjektplan (må være godkjent av faglærer)Prosjektplanen må leveres og godkjennes innen fastsatt dato. To av veiledningstimene settes av til veiledning på prosjektplanen.

Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer). Det vil bli satt opp muntlig framlegg på våren til fastsatt dato der studentene legger fram sitt arbeid med fordypningsoppgaven så langt. Studentene vil her få tilbakemelding fra medstudenter og veilederteamet.

Læremidler

Oversikt over ressurslitteratur aktuell for oppgaven finnes på biblioteket ved HiG`s hjemmesider. Her ligger til en hver tid oppdaterte litteraturlister for alle studiets moduler.

Supplerende opplysninger

Det åpnes for at studentene kan skrive fordypningsoppgave i gruppe med studenter fra andre utdanninger ved Høgskolen i Gjøvik. Dette forutsetter at frister og krav til oppgaven gitt av seksjon for radiografi overholdes.