Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
2007-2008 - RPR2001 - 12sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder/
  • SPL2001 - Medikamentregning eller
  • RAD1002- Naturvitenskapelige emneområder
  • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi

Anbefalt forkunnskap

Læringsmålene i modul 1, modul 2 og modul 3.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal vise ferdigheter i pasientobservasjoner,relevante sykepleieprosedyrer, prosesstenkning og grunnleggende omsorgsarbeid.
Dette inkluderer også samhandling med pasienter og tverrfaglig samarbeid.Læringsmål og vurderingskriterier er spesifisert i Praksisplan for Bachelor i radiografi.

Emnets temaer

Pasientomsorg og sykepleie.Sykdomslære. Sykepleieprosedyrer.
Mikrobiologi med hovedvekt på hygiene.
Farmakologi.
Medikamentregning
Etikk
Kommunikasjon,samhandling og konfliktløsning.
Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsefagarbeider.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudie.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått praksisperiode må studenten selv kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av en individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksisperiode.

Læremidler

En full oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid oppdatert på HiG bibliotekes hjemmeside.

Supplerende opplysninger

For å ha rett til å melde seg opp til RAD2001 må 2 av 3 praksisperioder 2. studieår ved Bachelor i radiografi være bestått. Disse periodene vil være RPR2001, RPR2021 og RPR2011.