Veiledet praksis ved radiografiske modaliteter praksis 3
2007-2008 - RPR2011 - 12sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskapelige emneområder/
  • SPL2001 - Medikamentregning eller
  • RAD1002- Naturvitenskapelige emneområder
  • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 t.o.m. 4

Forventet læringsutbytte

Hovedmål CT: Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for CT undersøkelser, bildebehandling og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.

Hovedmål mammografi, ultralyd og nukleærmedisin: Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i undersøkelser og prosedyrer ved disse modalitetene, og skal kunne utøve god pasientomsorg ved disse modalitetene.

Hovedmål intervensjon: Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer ved intervensjonsundersøkelser, pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.

Hovedmål MR: Studenten skal ha innsikt og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved MR-undersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Hovedmål skjelettrøntgen og gjennomlysningsundersøkelser: Studenten skal ha ferdigheter i skjelettrøntgen og gjennomlysningsundersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Lærinsmål og vurderingskriterier er nærmere beskrevet i Praksisplan for Bachelor i radiografi

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi.
Sykdomslære og mikrobiologi.
Farmakologi og kontrastmiddellære
Eksponeringsteknikk.
Strålevern.
Etikk.
Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.
Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsefagarbeider.
Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse.
Pasientomsorg¨og sykepleie.
Metodiske prinsipper og teknikker.
Apparatlære.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke - bestått praksisperiode må studenten kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av en individuell utdanningsplan for videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Læremidler

En oppdatert oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid på Høgskolebibliotekets hjemmeside.

Supplerende opplysninger

2 av 3 praksisperioder ved 2. studieår Bachelor i radiografi må beståsfor at studenten skal kunne melde seg opp til RAD2001. Disse periodene vil være RPR2001, RPR2021 og RPR2011.