Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter praksis 2
2007-2008 - RPR2021 - 5sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskapelige emneområder/
  • SPL2001 - Medikamentregning eller
  • RAD1002- Naturvitenskapelige emneområder
  • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 t.o.m. 6

Forventet læringsutbytte

-Hovedmål CT:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for CT undersøkelser, bildebehandling og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.
-Hovedmål mammografi, ultralyd og nukleærmedisin:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for mammografiundersøkelser, ultralydundersøkelser og nukleær medisinske undersøkelser og skal kunne utøve god pasientomsorg ved disse typer undersøkelser.
-Hovemål intervensjon:
Studenten skal ha innsikt i og ferdigheter i prosedyrer ved intervensjonsundersøkelser, pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.
-Hovedmål MR:
Studenten skal ha innsikt i og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved MR undersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.
-Hovedmål Skjelett og gjennomlysningsundersøkelser:
Studenten skal ha ferdigheter i skjelettradiografi og gjennomlysningsundersøkelser, og skal kunne utføre god pasientomsorg.

Læringsmålene er spesifisert i Praksisplan for Bachelor i radiografi.

Emnets temaer

Anatomi og fysologi
Sykdomslære
Farmakologi og kontrastmiddellære
Strålefysikk og Strålevern
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesetikk
Pasientomsorg og sykepleie
Radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse
Kvalitetsutvikling
Metodiske prinsipper og teknikker
Eksponeringsteknikk
Apparatlære

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått praksis må studenten selv kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Læremidler

En oppdatert oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid på høgskolebibliotekets hjemmesider.

Supplerende opplysninger

2 av 3 praksisperioder 2. studieår ved Bachelor i radiografi bestås for at studenten kan melde seg opp til RAD 2001. Disse periodene vil være RPR2001,RPR2021 og RPR2011.