Praksis i profesjonell yrkesutøvelse i radiografi praksis 6
2007-2008 - RPR3021 - 5sp

Forutsetter bestått

 • RAD1001 - Naturvitenskapelige emneområder/
 • SPL2001 - Medikamentregning eller
 • RAD1002- Naturvitenskapelige emneområder
 • RAD1011 - Basiskunnskap i radiografi
 • RAD2001 - Radiograffaglige emneområder
 • RAD3001 - Stråleterapi og onkologi
 • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
 • RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
 • RPR2021 - Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
 • RPR2011 - Veiledet praksis i kontrast, thorax og skjelett radiografi praksis 3
 • RPR3001 - Spesial modaliteter,computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 4

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 t.o.m.12. Praksis RPR2001, RPR2021, RPR2011, RPR3001 og RPR3011

Forventet læringsutbytte

-Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i skjelettradiografi og gjennomlysningsundersøkelser, og kunne utøve pasientomsorg.
-Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for mammografiundersøkelser, nukleærmedisinske undersøkelser, ultralydundersøkelser, computertomografi, og intervensjonsundersøkelser.
-Studenten skal ha innsikt i og forståelse for doseplanlegging og behandling ved bruk av høyenergetisk stråling ved en stråleterapiavdeling.
-Studenten skal kunne utøve pasientomsorg og ivareta pasientens spesielle behov relatert til de ulike undersøkelsene ved de forskjellige modalitetene.
-Studenten skal ha innsikt i og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved magnetresonansundesøkelser.
-Studenten skal kunne administrere egen arbeidsdag og ta selvstendig ansvar for undersøkelser i samarbeid med kontaktradiografen.

Målene er nærmere spesifisert i Praksisplan for Bachelor i radiografi.

Emnets temaer

Strålevern, yrkesetikk og faglig fundament, kommunikasjon og samhandling, profesjonalisering i helse og sosialsektoren, pasientomsorg, sykepleie, apparatlære, radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse, metodiske prinsipper og teknikker, IT, kvalitetsutvikling, lover og forskrifter, veiledning og administrasjon.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenten skal selv kontakte studieprogramansvarlig for å sette opp individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk. Fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Læremidler

En full oversikt over ressurslitteratur finnes på høgskolebibliotekets hjemmeside.