Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
2007-2008 - SPL1012 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

SPL1003 og SPL1091

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskap om:

 • fagets tradisjoner og verdigrunnlag
 • sykepleiens kunnskapssyn og kunnskapsutvikling og opptrer i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
 • sentrale prinsipper i etikken
 • aldringens betydning for det å være syk og hjelpetrengende
 • beslutningsprosesser i sykepleie og ulike former for sykepleiedokumentasjon
 • menneskers grunnleggende behov
 • Hendersons, Travelbees og Martinsens teoretiske modeller i sykepleie

Studenten har forståelse for læring, tilhørighet og identitet som grunnleggende behov

Studenten har et reflektert forhold til personen som er hjelpetrengende

Studenten er oppmerksom på normal aldring som utgangspunkt for sykepleiefaglig tilnærming til pasienten

Emnets temaer

 • Sykepleierutdanningen og sykepleie i dagens helsetjeneste
 • Tradisjoner, verdier, og kunnskapssyn i sykepleie
 • Menneskers grunnleggende behov
 • Å være syk og hjelpetrengende
 • Sykepleiefagets grunnleggende verdier, teorier og modeller
 • Relasjonen mellom sykepleier og pasient

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, obligatoriske oppgaver, nettstøttet læring,lab.øvelser

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 1 uke. Elektronisk innlevering via ClassFronter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor sensurerer 20% av oppgavene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

 • Studieoppgaver, individuelt og i basisgrupper (ca. 8-10)
 • Flervalgstest

Læremidler

 • Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturliste er klar innen 1. juli 2007.

Erstatter

SPL1002 og SPL1011, sykepleievitenskapelig område