Helsefaglig grunnlagstenkning
2007-2008 - SPL1051 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne:
Vurdere sykepleie ut fra pasientmedvirknings-perspektiv
Se betydningen av personens opplevelse av sin situasjon for utøvelsen av sykepleie
Ha grunnleggende kunnskap om pasientrollen og sykerollen
Ha kunnskap om sykepleie som profesjon i et samfunns- og individperspektiv
Ha kunnskap om sosiale roller i forhold til alder, sykdom og innleggelse i institusjon
Ha kunnskap om kultur som fenomen og forstår dens betydning for samhandling, kulturell tilhørighet og etnisk identitet.
Ha kunnskap om hvordan kulturell bakgrunn påvirker opplevelsen av alder, kropp, sykdom og behandling.

Emnets temaer

Ulike perspektiver på kropp, helse, sykdom og funksjon
Opplevelse av akutt/kritisk og kronisk sykdom
Sammenhengen mellom fenomenene helse og sykdom
Subjektiv dimensjon ved helse
Helse og sosial ulikhet
Helse og kjønn
Lidelse som et allment menneskelig fenomen
Ulike perspektiver på pasient- og sykerollen
Avvikssosiologi -sykdom som sosialt avvik
Institusjonssosiologi -å bli pasient
Hvordan kulturell bakgrunn har betydning for opplevelse av alder, kropp, sykdom, behandling.
Om tverrkulturell kommunikasjon
Brukermedvirkning på individ- og organisasjonsnivå
Brukermedvirkning på politisk nivå
Brukermedvirkning og makt

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Essay
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med studieprogramansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Seminar-/samlingdeltagelse

Læremidler

Utvalg av relevant pensumlitteratur i bachelor sykepleie