Helselovgivning og sykepleiedokumentasjon
2007-2008 - SPL1061 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne:
Anvende problemløsende metode og synliggjøre dette gjennom sykepleiedokumentasjon
Ha kjennskap til at det eksisterer ulike dokumentasjonssystemer, inkludert elektroniske systemer
Ha forståelse for etiske aspekter relatert til sykepleiedokumentasjon

Emnets temaer

Innføring i helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, kommunehelsetjenesteloven m.m.
Dokumentasjon
-grunnleggende prinsipper for dokumentasjon i sykepleie
-ulike domumentasjonssystemer
-etsike aspekter relatert til dokumentasjon i sykepleie

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med studieprogramansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Administrativ pleieplan
Seminar-/samlingdeltagelse

Læremidler

Utvalgt relevant pensumlitteratur fra bachelor sykepleie