Organisering av og utfordringer i dagens helsetjeneste
2007-2008 - SPL1071 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne:
Ha innsikt i samfunnsvitenskapelige emner med relevans for sykepleierens funksjon i helsetjeneste og lokalsamfunn
Vise evne til kritisk analyse av dagens helsetjeneste
Vise evne til kommunikasjon og å oppnå resultater gjennom samarbeid i gruppe

Emnets temaer

Helsetjenestens organisering, planlegging og prioriteringer.
Interkommunalt samarbeid
De private helsesektorene
Samhandling mellom offentlig og frivillig sektor
Styring og planlegging av helsetjenestetilbudet
Samfunnsmessige rammevilkår
Eldreomsorgens utvikling og framtid
Utfordringer i pleie-og omsorgssektoren
Kvalitet i helsetjenesten, problematisering av kvalitetsbegrepet- ulike innfallsvinkler til kvalitetsbegrepet
Kvalitet og brukermedvirkning i helsetjenesten, alder og medvirkning på ulike sosiale nivåer.
Krav om forsvarlighet, kontroll og tilsyn med helsetjenesten
Forebyggende helsearbeid i lokalsamfunnet, kjønn, sosial ulikhet, eldres livskvalitet og levekår.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med studieprogramansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Seminar-/samlingdeltagelse

Læremidler

Utvalg av relevant pensumlitteratur i bachelor sykepleie