Fagutvikling og forskning i sykepleie
2007-2008 - SPL1081 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne:
Vise innsikt i et avgrenset faglig område av sykepleierens ansvarsområde
Videreutvikle evnen til selvstendighet, systematisk tenkning og saklig vurdering
Videreutvikle evnen til å finne og legge til rette kildestoff og oppøver evnen til kildekritikk samt forsvarlig bruk av kildemateriale
Ha kunnskap om vitenskapelig tankegang, forskningsprosessens ulike trinn og forskningsetiske prinsipper.

Emnets temaer

Vitenskapsteori og metode
-ulike former for kvalitativ og kvantitativ tilnærming
-innføring i vitenskapelig arbeid, forskning, forskningsetikk og fagutvikling
-om handlingsorientert kunnskapsutvikling innenfor helsefagene
Om fagutviklingsprosjekter

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Essay
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med studieprogramansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg
Seminar-/samlingdeltagelse
Veiledningssamtaler

Læremidler

Utvalg av relevant pensumlitteratur i bachelor sykepleie