Psykologi og sosialantrolpologi
2007-2008 - SPL1091 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten:

  • kan forklare menneskets normale psykologiske utvikling fra fødsel til alderdom
  • kan vise at læring, tilhørighet og identitet er et grunnleggende behov
  • kan angi sosiale rollers betydning
  • kan anvende kunnskaper om stress, mestring og kriser
  • kan beskrive velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelse og velferdsstatens utvikling sammenhengende med folkehelse
  • er klar over kultur som fenomen og fokusere på dens betydning for samhandling, kulturell tilhørighet og etnisk identitet
  • er klar over makt som fenomen i et individ- og samfunnsperspektiv
  • kan beskrive helsefremmende og forebyggende arbeid
  • har forståelse for gruppeprosessers betydning i læring og samarbeid

Emnets temaer

Rammene omkring sykepleietjenesten i samfunnet, samspill, utviklings- og personlighetspsykologi, motivasjon, kriser og mestring, tverrkulturell tilnærming til helse og sykdom, kommunikasjon, gruppeprosesser, helsefremmende og forebyggende arbeid.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor på 20% av oppgavene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Læremidler

Litteraturliste i Undervisningsplan studieenhet 1. Denne er klar innen 1. juli.

Erstatter

SPL1011, samfunnsvitenskapelig del