Samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde
2007-2008 - SPL3011 - 10sp

Forutsetter bestått

  • SPL1002 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
  • SPL1002D - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
  • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
  • SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
  • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2
  • VPK2001D - Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2
  • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2
  • VPM2001D - Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2
  • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2
  • VPP2001D - Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:
- Ha innsikt i samfunnsvitenskapelige emner med relevans for sykepleierens funksjon i helsetjeneste og lokalsamfunn. Se undervisningsplan for studieenhet 3.
- Vise evne til kommunikasjon og oppnå resultater gjennom samarbeid i grupper.

Emnets temaer

Helsetjenestens organisering, planlegging og prioriteringer.
Kvalitet og brukermedvirkning i helsetjenesten, alder og medvirkning på ulike sosiale nivåer.
Forebyggende helsearbeid i lokalsamfunnet, kjønn, sosial ulikhet, eldres livskvalitet og levekår, samhandling mellom offentlig og frivillig sektor.
Undervisning og veiledning: pedagogisk prosess og didaktisk relasjonsarbeid.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Tilrettelegges i vårsemesteret. Se eksamensplan.

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Samtlige 3 studieoppgaver må vise at læringsmålene er oppfylt for å bli godkjent. Se Undervisningsplan studieenhet 3 for spesifikke kriterier.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 3.