Prosjekt helsefremmende og forebyggende arbeid
2007-2008 - SPL3012 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SPL1003
 • SPL1012
 • SPL1091
 • VPK2002 veiledet praksis i kirurgi
 • VPM2002 veiledet praksis i medisin
 • VPP2002 veiledet praksis i psykiatri

Anbefalt forkunnskap

Tidligere undervisning og pensum i samfunnsvitenskap.

Forventet læringsutbytte

Studenten:

 • kan vise samfunnsvitenskaplige emners relevans for sykepleierens funksjon på lokalsamfunnsnivå og i sykepleierens profesjon
 • benytter kommunikasjon for å oppnå resultater gjennom samarbeid i grupper
 • kan anvende teoretisk og metodisk kunnskap om helsefrmmende og forebyggende arbeid på lokalsamfunnsnivå
 • kan forklare organsiering av helsefremmende og forebyggende arbeid på ulike nivåer og anvender lovgrunnlaget
 • kan anvende vitenskapsteori og metode
 • kan anvende prosjekt som metode og deltar i gjennomføring av framlegg med vekt på pedaogiske metoder

Emnets temaer

 • Helsetjenestens organisering, planlegging og prioriteringer.
 • Kvalitet og brukermedvirkning i helsetjenesten, alder og medvirkning på ulike sosiale nivåer.
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid på lokalsamfunnsnivå.
 • Undervisning og veiledning, pedagogisk prosess og didaktisk relasjonsarbeid.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

3-5 studenter per gruppe. Veiledning i grupper.

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjektet med muntlig fremføring og responsgruppe

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 3

Erstatter

Fra studieåret 2009/2010 erstatter SPL3012 tidligere SPL3011 og SPL1021