Avsluttende eksamen i sykepleie
2007-2008 - SPL3901 - 18sp

Forutsetter bestått

ALLE emner unntatt siste praksisperiode må være bestått for å få starte på avsluttende eksamen

Anbefalt forkunnskap

All underliggende undervisning, praksis og litteratur.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal fordype seg i sider ved sykepleien han/hun har spesiell interesse for.
Studenten
-viser innsikt i et avgrenset fagområde
-videreutvikler evnen til selvstendighet, systematisk tenkning og saklig vurdering
-videreutvikler evnen til å finne og legge til rette kildestoff og oppøve evnen til kildekritikk samt forsvarlig bruk av kildemateriale
-har erfaring i å gjennomføre et større arbeid både i gruppe og individuelt
-videreutviklet evnen til å evaluere eget arbeid

Emnets temaer

Kunnskap fra teori og PRU innen sykepleievitenskapelige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige områder. Studentene kan arbeid med selvvalgte tema eller på oppdrag fra f.eks. praksisfeltet.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Skriftlig oppgave vil få en foreløpig bokstavkarakter. Etter muntlig høring vil skriftlig karakter kunne justeres med inntil én bokstavkarakter. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring. Forøvrig vises til kriterier i Undervisningsplan studieenhet 3.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser
Ekstern sensor deltar også på muntlig høring

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen SPL3901 vil bli gjennomført i løpet av påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Veiledningssamtaler
Forøvrig vises til undervisningsplan for studieenhet 3

Læremidler

Litteraturliste i undervisningplanen for studieenhet 3.