Introduksjon til handlingsorientert helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet
2007-2008 - SPL4021 - 15sp

Forutsetter bestått

80% deltagelse ved studiesamlinger, herunder gruppearbeid, fremlegg, refleksjoner og plenumsdiskusjoner.

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i det teoretiske grunnlaget for handlingsorientert, helsefremmende utviklingsarbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om begreper og modeller innen omsorgsteori, helsefremmende arbeid og sosialt forandringsarbeid på individ-, gruppe-, og systemnivå. Emnet vil ha et overordnet fokus på sosial rettferdighet, deltakelse og likeverd mellom samfunnsgrupper og mellom geografiske områder.

Emnets temaer

- Overordnede ideologiske perspektiver for sosialt velferdsarbeid i lokalsamfunnet.
- Grunnleggende begreper innenfor folkehelsevitenskap, helseprosjektledelse og omsorgsteori
- Folkehelseproblemer globalt, regionalt og lokalt
- Helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet: Innføring i strategier med relevans for folkehelsearbeid.
- Introduksjon til handlingsorientert forsknings- og utviklingsarbeid for å skape kunnskap om, og utvikle strategier som bidrar til å motvirke helsemessige og sosiale problem i befolkningen - samt ressursmobiliserende strategier i lokalsamfunnet (nettverksarbeid, psykososialt arbeid og veiledning).

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

basisgruppearbeid, kollokvier

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen i gruppe med utarbeidelse av folkehelseprofil i et selvvalgt geografisk område/kommune. 1. Innlevering av skriftlig rapport. 2. Rapporten skal gruppevis presenteres muntlig i seminar ved kursets avslutning. Muntlig framlegg vurderes gruppevis. Både skriftlig og muntlig del må separat være vurdert til bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e) og intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Særskilt tilrettelagt. Bearbeiding i forhold til ny frist

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Se undervisningsplan

Supplerende opplysninger

Studiet er et samarbeid mellom HiG, HiL, HH og med Høgskolen i Østfold som nettverksinstitusjon. HH har faglig ansvar og ansvar for eksamensavvikling i modul I.