Velferd, forandring og mobilisering i lokalsamfunnet
2007-2008 - SPL4031 - 7sp

Forutsetter bestått

80% deltagelse ved studiesamlinger, herunder gruppearbeid, fremlegg, refleksjoner og plenumsdiskusjoner.

Forventet læringsutbytte

Emnet skal bidra til at studentene får kunnskaper om velferdsstatens historiske utvikling og idehistoriske grunnlag, forståelse for dominerende sosialpolitiske modeller samt innsikt i utfordringer knyttet til nordisk og internasjonal velferdspolitikk. Studentenes granskende og kritiske holdning til velferdspolitisk teori og praksis skal stimuleres - med spesielt fokus på samfunnsmessige forandringer og risikoer i vår tid, utsatte og underpriviligerte grupper.

Emnets temaer

  • Velferdsstatens idehistoriske grunnlag og historiske utvikling i det 19. og 20. århundret
  • De generelle velferdssystemenes oppbygging, lovgivning og regelverk
  • Samfunnsmessige forandringer og risiko:
    -Demografisk utvikling, ulikhet i levekår, helse og sosial kapital
    -Multikulturalisme, individualisering, sosial eksklusjon og marginalisering
  • Velferdsstatens muligheter, begrensninger og behov for fornyelse, sett i relasjon til helse og omsorg generelt og utsatte samfunnsgrupper spesielt.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

basisgruppearbeid, nettbasert veiledning og dialog ved kontinuerlig anvendelse av elektronisk læringsplattform

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen i gruppe: utarbeidelse av tekst i kortform (abstract) knyttet til et nærmere angitt område innen velferdspolitisk teori og praksis. Eksamensarbeidet skal presenteres muntlig i seminar ved emnets avslutning. Eksamensarbeidet vurderes gruppevis (ingen individuell vurdering, men samlet karakter for gruppen som helhet).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e) pluss intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Se undervisningsplan

Supplerende opplysninger

Studiet er et samarbeid mellom HiG, HiL, HH med Høgskolen i Østfold som nettverksinstitusjon. HH har ansvar for emnet.