Etikk og menneskesyn
2007-2008 - SPL4041 - 7sp

Forutsetter bestått

80% deltagelse ved studiesamlinger, herunder gruppearbeid, fremlegg, refleksjoner og plenumsdiskusjoner.

Forventet læringsutbytte

Emnet skal bidra til at studentene ser sammenhengen mellom etikk og menneskesyn, og at de kan gjøre rede for hvordan sammenhengen mellom disse kommer til syne på ulike nivåer i konkret vedlferds- og omsorgsarbeid i lokalsamfunnet.

I sin helhet utgjør emnet en innføring i det vi kan kalle omsorgsideologi og velferdsarbeidets etikk.

Emnets temaer

  • Velferdsetiske ideologier i handlingsorientert, helsefremmende arbeid
  • Etiske dilemma som kan oppstå når ulike velferdsideologier omsettes i handling
  • Sammenhengen mellom etikk, menneskesyn og omsorgsideologi
  • Prinsippbasert og ikke-prinsippbasert yrkesetikk med relevans for helse- og sosialfaglig og helsefremmende arbeid: spørsmål om hvor grensen går for inngripen vs. den enkeltes rett til å bestemme over eget liv og mellom likhet/likebehandling vs. frihet til å definere innholdet i eget tjenestetilbud vil bli belyst
  • Humanistisk og ikke-humanistisk menneskesyn - relatert til helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet
  • Etiske begrunnelser for prioriteringer og ulike velferdsvirksomheters utøvelse.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

basisgruppearbeid, nettbasert veiledning og dialog mellom studiesamlinger og basisgruppemøter

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Skriftlig individuell hjemmeksamen med krav om innlevering før emnets avslutning (Oppgave med gitt tema og problemstilling utledet fra etiske dilemmaer knyttet til helse- og sosialfaglig lokalsamfunnsarbeid).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene, to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Særskilt tilrettelagt. Bearbeding i forhold til ny frist.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Se undervisningsplan

Supplerende opplysninger

Studiet er et samarbeid mellom HiG, HiL og HH. Første året har HH det faglige ansvar med eksamen etc.
Ansvarlig er Avd. for helse- og sosialfag, HH.