Metodisk tilnærming til handlingsorientert og brukerorientert prosjektarbeid
2007-2008 - SPL4051 - 15sp

Forutsetter bestått

80% deltagelse ved studiesamlinger, herunder gruppearbeid, fremlegg, refleksjoner og plenumsdiskusjoner.

Forventet læringsutbytte

Emnet skal bidra til at studentene utvikler en reflektert forståelse av hvordan teorier om helsefremmende arbeid og omsorg med særlig fokus på utsatte befolkningsgrupper kan omsettes i praktisk handling i lokalsamfunnet. Emnet skal gi innsikt i handlingsorienterte helsefremmende metoder og strategier som bygger på teori- og verdigrunnlaget som er presentert i modul I - og på perspektiver om kunnskapsdannelse i praksis. Studentene skal på denne basis utvikle et kunnskapsbasert grunnlag for valg og vurdering av metoder samt handlingsberedskap for å planlegge, lede, organisere og evaluere lokalt helsefremmende omsorgs- og forandringsarbeid.

Emnets temaer

Kunnskapsdannelse i praksis:

  • Perspektiver på "den reflekterte praktiker", på forskeren som deltager og forandringsagent og på praktisk kunnskap som gyldig kunnskap.
  • Metoder og strategier innen prosjektarbeid og helseprosjektledelse (health governance).
  • Aksjonsforskning som strategi i deltagerbasert/brukerorientert utviklings- og forandringsarbeid; med bidrag til lokal problemløsning og generell kunnskapsdannelse.
  • Modeller for ressursmobilisering knyttet til individ og miljø, bl.a. samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor
  • Metoder for evaluering og kvalitetsutvikling av tiltak/tjenester i lokalsamfunnets helse- og sosialtjenester, med fokus på utsatthet, kjønn og kulturell bakgrunn som marginaliserende faktorer.
  • Involvering og medvirkning; gruppe som arbeidsform, nettverksarbeid, veiledning og rådgivning, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

deltakerstyrte seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning (elektronisk klasserom)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med utarbeidelse av prosjektplan. Av planen skal det framgå hvilken målgruppe og hvilket nivå prosjektet retter seg mot med vekt på beskrivelse av metode for gjennomføring, og plan for evaluering av prosjektresultater.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer
(Emnelærer og intern sensor)

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Se undervisningsplan

Supplerende opplysninger

Selve masterstudiet er et samarbeid mellom HiG, HiL og HH, pluss Høgskolen i Østfold som nettverksinstitusjon. HiG har ansvar for dette emnet.