Lokalt utviklingsarbeid på individ-, gruppe- eller lokalsamfunnsnivå
2007-2008 - SPL4061 - 30sp

Forutsetter bestått

80% deltagelse ved studiesamlinger, herunder gruppearbeid, fremlegg, refleksjoner og plenumsdiskusjoner.

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi handlingskompetanse i planlegging, organisering og gjennomføring av et ressursmobiliserende utviklingsarbeid på individ-, gruppe-, eller lokalsamfunnsnivå. Studenten skal få erfaring med å evaluere og rapportere prosjekt, samt kompetanse i ressursorientert samarbeid med brukere og medarbeidere.

Studenten skal fordype seg i forhold til målgruppen for prosjektet med spesielt fokus på metode og måloppnåelse i det handlingsorientert, helsefremmende arbeid.

Emnets temaer

Emnet består av hovedsakelig av veiledet prosjektgjennomføring i ulike lokale settinger ut fra valgt tema, målgruppe og metodisk tilnærming. Kommunale etater eller andre arbeidsgivere kan initiere de problemstillinger studentene skal arbeide med, og eventuelt utgjøre en ressursgruppe for prosjektet.

Gjennom prosjektarbeidet skal studentene bli kjent med utfordringer som kan oppstå i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike former for lokalt, handlingsorientert utviklingsarbeid, eksemelvis metodiske og forskningsetiske avveinger, utfordringer innen samarbeid og relasjoner, handlingsaspekter og brukerorientering, samt få innsikt og økt kunnskap i bearbeiding og framstilling av datamateriale.

Studiet vil tilby undervisning og veiledning i forhold til metoder som er relevante for det utviklingsprosjekt og den målgruppe/tema som studentene velger å fordydpe seg i. Blant disse nevnes barn og unge med risiko knyttet til oppvekstvilkår, innvandrere, funkjsonshemmede, personer med psykisk uhelse, eldre som er rammet av ensomhet og funksjonssvikt m.fl. Andre tema med relevans for studiets fokus på miljøforbedring og bemyndigelse for personer og grupper som er i en sårbar livssituasjon vil være fattigdomsproblematikk, vold og kriminalitet, rusproblematikk og likestilling mellom kjønnene.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Veiledet prosjektarbeid i gruppe
  • Studiesamlinger med forelesninger
  • Gruppearbeid og deltakerstyrte seminarer
  • Nettbasert veiledning som supplement til møter og samlinger.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Prosjektarbeid i gruppe. Det oppnevnes veileder fra høgskolens fagpersonale for hver prosjektgruppe. Gruppene gis tilbud om et avtalt antall timer veiledning under prosjektperioden, hovedsakelig knyttet til valg av tema for utviklingsarbeidet, problemstilling og metode. Innlevering av prosjektrapport. Rapporten er dokumentasjon av gjennomført prosjektarbeid, og vurderes med anvendelse av karakterskala A-F.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer fra den faglige kjernegruppa (ikke de som har hatt ansvar for undervisningen i modulen).

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Se undervisningsplan

Supplerende opplysninger

HiG har ansvar for dette emnet. Gjelder for høst 2007 og vår 2008.