Masteroppgave i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet
2007-2008 - SPL4901 - 30sp

Forutsetter bestått

80% deltagelse ved studiesamlinger, herunder gruppearbeid, fremlegg, refleksjoner og plenumsdiskusjoner.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studenten ha evne til å forholde seg kritisk, analytisk og systematisk til vitenskapelig arbeid, kunne anvende forskningsetiske prinsipper og gjennomføre et vitenskapelig arbeid.

Emnets temaer

Emnet omfatter et vitenskapelig arbeid med utgangspunkt i et selvvalgt fordypningsområde og med problemstilling relevant for helsefremmende og ressursmobiliserende arbeid i lokalsamfunnet. Det gis individuell veiledning i tilknytning til arbeidet. Mastergradsoppgaven skal basere seg på en systematisk undersøkelse med empirisk forankring.

Oppgaven skal ha en ressursmobiliserende og endringsstrategisk profil innen kommunalt omsorgs- eller velferdsarbeid, og bygge på kunnskap ervervet i alle tidligere moduler og emner, perspektiver og teorier relatert til helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet (modul I, metodisk tilnærming til handlingsorientert og brukerorientert prosjektarbeid og gjennomført utviklingsarbeid på individ-, gruppe-, eller systemnivå (modul II), og emne i vitenskapsteori og metode (modul III).

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Arbeidet med mastergradsavhandlingen strekker seg over studiets to avsluttende semestre. Det vil bli arrangert oppgaveseminar under fellessamlingene hvor en forkuserer på både metodiske og teoretiske spørsmål. Vitenskapsteoretiske og metodiske spørsmål vil bli knyttet an til lærestoff presentert i Modul III, samtidig som en bidrar til fordypning på områder som er aktuelle for studentene. Teoretisk vil det bli lagt vekt på kunnskapstilfang med aktualitet som referanserammer og forklaringsmodeller for de problemstillinger studentene arbeider med innen handlingsorientert og ressursmobiliserende arbeid i de ulike lokalsamfunnene. Veiledning og deltagelse i oppgaveseminarer er obligatoriske studiekrav i tilknytning til det selvstendige arbeidet.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell mastergradsavhandling med gradert karakter. Omfanget på avhandlingen skal være ca. 21.000 - 25.000 ord (ca.60-70sider)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Obligatoriske arbeidskrav

Seminar-/samlingdeltagelse

Læremidler

Mastergradsavhandlingen er et selvstendig arbeid hvor kandidaten selv oppgir relevant litteratur for valgte fordypningsområde

Supplerende opplysninger

 Alle samarbeidspartnerne har ansvar for emnet, men HiG har hovedansvaret. Gjelder vår og høst 2011.
 Emneansvarlige for hhv HiHm og HiL: Førsteamanuensis Ragnfrid kogstad og førsteamanuensis Anne Bregnballe.
 

Læremidler, se undervisningsplan.