Læring gjennom veiledning og coaching
2007-2008 - VIU8191 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt utdanning :
-ha innsikt i og kunnskap om læringssyn og kunnskapssyn
-ha tilegnet seg kvalifikasjoner til å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere opplegg for veiledning og coaching
-kunne se forholdet mellom valg og begrunnelser for ulike metoder i veiledning og coaching

Emnets temaer

-Læring gjennom veiledning
-Læringssyn og kunnskapssyn
-Veiledningsteorier og modeller
-Veiledning som reflekterende prosess
-Coaching
-Faglig og teoretisk grunnlag for coaching
-Anvendelsesområder for coachimng
-Basisferdigheter i coaching

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Planlegge, gjennomføre og evaluere et individuelt undervisningsopplegg knyttet til veiledning eller coaching

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Praksis
Refleksjonslogg, Litteraturlogg, obligatorisk gruppeveiledning 30 t.

Læremidler

Ressurslitteratur Jfr. undervisningsplan