Andre veiledet praksis
2007-2008 - VPAIO2 - 15sp

Forutsetter bestått

VPAIO1 - Første veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal videreutvikle de kunnskaper han/hun oppnådde i første veiledet praksis og vise progresjon i hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleierfunksjonen.

 • Etisk og juridisk ansvarlighet. Studenten skal:
  - være seg bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd
  - ivareta og fremme pasientens og pårørendes rettigheter
  - identifisere etiske og juridiske problemstillinger, reflektere over disse og og delta aktivt i etiske diskusjoner
  - bidra til å kvalitetssikre hhv. anstesi-, intensiv- eller operasjonessykepleien og annen behandling av pasienten
 • Kommunikasjon og samarbeid. Studenten skal:
  - skape kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder
  - bidra til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team
 • Ansvar for egen læring og faglig utvikling. Studenten skal:
  - reflektere over egen fagutøvelse, integrere og bruke teori i alle aspekter av praksis og inneha en reflekterende holdning til egen og kollegaers yrkesutøvelse
  - differensiere og prioriterer egne læringsbehov
  - bruke erfarne anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere og aktuell litteratur for å utvikle egen kompetanse
  - utvikle identitet som hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier
 • Administrasjon og ledelse. Studenten skal:
  - kunne administrere eget arbeid og læresituasjon og kunne delege arbeidsoppgaver til beste for pasienten
  - bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Problemløsning.

Studenten i anestesisykepleierutdanningen skal:
- vise evne og kunnskap for å gjøre relevante observasjoner av pasienter i lokal-, regional- og generell anestesi
- delta aktivt i innledning, vedlikehold og avslutning av større kirurgiske inngrep i lokal-, regional- og generell anestesi og anestesi til spesielle pasientgrupper og sykdomstilstander
- ta del i og utføre praktiske ferdigheter, prosedyrer og betjening av medisinsk teknisk utstyr på et selvstendig grunnlag innenfor sitt kompetansenivå
- vise kunnskap om indikasjon, dosering og virkning/bivirkning av de vanligste medikamenter (inkl. anestesigasser) anvendt i klinisk anestesiologi
- med veiledning kunne utføre anestesisykepleierens oppgaver overfor akutt og kritisk syke paseinter utenfor anestesiavdelingen
- dokumentere anestesisykepleie på en forsvarlig måte

Studenten i intensivsykepleierutdanningen skal:
- vise kunnskap og ferdigheter i å observere og tolke pasientens situasjon
- identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie på bakgrunn av praktisk og teoretisk kunnskap
- ta gradvis mer ansvar i komplekse pasientsituasjoner og prosedyrer og etter hvert delta aktivt i akuttsituasjoner
- beherske avdelingens medisinsk tekniske utstyr med en viss sikkerthet og selvstendighet
- se betydningen av kontinuitet i intensivsykepleien
- dokumentere intensivsykepleie på en forsvarlig måte

Studenten i operasjonssykepleierutdanningen skal :
- identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere operasjonssykepleie på bakgrunn av praktisk og teoretisk kunnskap
- ta gradvis mer ansvar i komplekse pasientsituasjoner og prosedyrer og etter hvert delta aktivt i akuttsituasjoner
- vise kunnskaper, ha ferdigheter og utvikle holdninger i forhold til hygieniske og aseptiske prinsipper og arbeidsmetoder og kunne begrunne utfra forskningsbasert kunnskap
- beherske avdelingens medisinsk tekniske utstyr med en viss sikkerthet og selvstendighet
- dokumentere operasjonssykepleie på en forsvarlig måte

Emnets temaer

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.
Tema fra hovedemne 1, 2 og 3.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveilder og kontaktperson i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i andre veiledet praksis må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Praksisstudieplan, ett refleksjonsnotat, to pedagogisk framlegg

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for praksisstudieplan, refleksjonsnotat og pedagogisk framlegg i fagplan for AIO.