Tredje veiledet praksis
2007-2008 - VPAIO4 - 15sp

Forutsetter bestått

VPAIO2 - Andre veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endte praksisperiode ha nådd målene for videreutdanningen i hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie.
Studenten skal kunne fungere selvstendig som funksjonsdyktig anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier.

 • Etisk og juridisk ansvarlighet. Studenten skal:
  - argumentere og utøve hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
 • Kommunikasjon og samarbeid. Studenten skal:
  - gi situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
  - på basis av pedagogisk kunnskap kunne veilede og undervise andre
 • Ansvar for egen læring og fagutvikling. Studenten skal:
  - vise evne til fagutviklingen og benytte forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis
  - identifisere behov og delta i endringsprosesser som videreutvikler hhv. anestesi-, intensiv- eller oparesjonssykepleien
 • Administrasjon og ledelse. Studenten skal:
  - ta ansvar for å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper
  - administrere seg selv og andre medarbeidere slik at pasientens helse ivaretas
  - fungere selvstendig i team, beholde oversikte og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress
 • Problemløsning.

Studenten i anestesisykepleierutdanningen skal:
- ha handlingskompetanse og -beredskap relatert til spesielle utfordringer i anestesiavdelingen og prehospitalt
- vise kunnskap innen anestesi relatert til aldersdimensjonen
- kunne utføre anestesisykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
- ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av anestesisykepleie til pasienten
- argumentere faglig og begrunne sine handlinger utfra forskningsbasert kunnskap
- bedømme akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
- håndtere avdelingens medisinsk tekniske utstyr på en forsvarlig måte
- dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid på en forsvarlig måte
- utøve anestesisykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt/kritisk syk

- utøve anestesisykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes

Student i intensivsykepleierutdanningen skal:
- utøve intensivsykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
- ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av intensivsykepleie til den komplekse intensivpasienten
- argumentere faglig og begrunne sine handlinger utfra forskningsbasert kunnskap
- bedømme akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
- håndtere avdelingens medisinsk tekniske utstyr på en forsvarlig måte
- dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid på en forsvarlig måte
- utøve intensivsykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt/kritisk syk

- utøve intensivsykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes

Studenten i operasjonsykpelerutdanningen skal:
- utøve operasjonssykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
- ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av operasjonssykepleie til pasienten
- argumentere faglig og begrunne sine handlinger utfra forskningsbasert kunnskap
- bedømme akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
- håndtere avdelingens medisinsk tekniske utstyr på en forsvarlig måte
- dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid på en forsvarlig måte
- utøve operasjonssykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt/kritisk syk
- utøve operasjonssykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes.

Emnets temaer

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.
Tema fra hovedemne 1, 2 og 3.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Veiledet praksis vurderes av lærerveileder og kontaktperson i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått tredje veiledet praksis må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Praksisstudieplan, to pedagogiske framlegg og to refleksjonsnotat

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for praksisstudieplan, pedagogiske framlegg og refleksjonsnotat i fagplan AIO.