Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen - studieenhet 3
2007-2008 - VPH3011D - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL2021D - Sykdomslære
  • VPK2011 - Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2
  • VPM2011 - Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2
  • VPP2011 - Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2

Anbefalt forkunnskap

All underliggende undervisning, pensum og praksisprioder

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:
-ha innsikt i ulike måter å organisere sykepleietjenesten på - og konsekvenser av disse.
-yte sykepleie til ulike brukere av pleie- og omsorgstjenesten, med spesielt fokus på å planlegge og vurdere sykepleie til den enkelte eldre
-ta ansvar for ledelse av sykepleien til en gruppe pasienter

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester, og deres pårørende, både på institusjon og som hjemmeboende, funksjonshemmede, rehabiliteringstrengende og mennesker som er i siste fase av sitt liv. Sykepleierens ledende og undervisende funksjon.

Pedagogiske metoder

Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPH3011D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke-bestått praksis, vil studenten få et forlenget studieløp og ny periode vil bli tilrettelagt mot slutten av utdanningen.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav jfr. vurderingsskjema for VPH3011

Læremidler

Fullstendig pensumliste i undervisningsplanen for studieenhet 3.