Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen
2007-2008 - VPH3012 - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL2022 - Sykdomslære
  • VPK2012 - Veiledet praksis i kirurgi
  • VPM2012 - Veiledet praksis i medisin
  • VPP2012 - Veiledet praksis i psykiatri

Anbefalt forkunnskap

All underliggende undervisning, pensum og praksisperioder

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:

  • ha innsikt i ulike måter å organisere sykepleietjenesten på – og konsekvenser av disse
  • yte sykepleie til ulike brukere av pleie- og omsorgstjenesten, med spesielt fokus på å planlegge og vurdere sykepleie til den enkelte eldre
  • ta ansvar for ledelse av sykepleien til en gruppe pasienter

Studenten oppnår erfaring med, og har innsikt i helsesøsters funksjon i forhold til tre funksjonsområder:

  • Helsestasjonstjenesten
  • Skolehelsetjenesten
  • Andre oppgaver

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester, og deres pårørende, både på institusjon og som hjemmeboende, funksjonshemmede, rehabiliteringstrengende og mennesker som er i siste fase av sitt liv.

Sykepleierens ledende og undervisende funksjon.

Helsesøsters funksjon og arbeidsområder

Pedagogiske metoder

Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPH3012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPH3012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Vurderingsportefølje, jfr. vurderingsskjema for VPH3012

Erstatter

Fra studieåret 2009/2010 vil VPH3012 erstatte tidligere VPH3011