Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2
2007-2008 - VPM2001 - 13sp

Forutsetter bestått

  • HOP1001 - Hospiteringspraksis - studieenhet 1
  • HOP1001D - Hospiteringspraksis - studieenhet 1
  • IPR1001 - Introduksjonspraksis
  • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL2001 - Medikamentregning
  • VPS1001 - Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  • PRU2001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen medisin. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2001.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning indviduelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM2001

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM2001, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Administrativ pleieplan
Dokumentert tilstedeværelse i praksis og datasamling til pedagogisk pleieplan.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplan for studieenhet 2.