Veiledet praksis i sykehjem
2007-2008 - VPS1002 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

 • SPL1003
 • SPL1012
 • SPL1091
 • PRU1002
 • All underliggende undervisning og pensumlitteratur

Forventet læringsutbytte

 • Studenten oppnår erfaring med sykepleieryrket i et samarbeid med sykepleiere og andre yrkesgrupper.
 • Studenten utfører forsvarlig grunnleggende stell og pleie under veiledning.
 • Studenten arbeider ut i fra generelle hygieniske prinsipper.
 • Studenten har kunnskaper om grunnleggende behov, og kan observere og iverksette tiltak ut i fra dette under veiledning.
 • Studenten er kjent med krav til kvalitet i pleie - og omsorgstjenesten
 • Studenten dokumenterer kunnskap innenfor basisområdene i legemiddelregning og forholde seg til ulike legemiddelformer og administrasjonsmåter.

Emnets temaer

 • Å være syk og hjelpetrengende.
 • Sykepleie som yrke.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med veiledning i basisgrupper og individuelt.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksisperioden vurderes av lærerveileder og kontaktperson i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPS1002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Studenten har underskrevet taushetsløfte før oppstart av praksisperioden VPS1002.

Individuell datasamling (se kriterier i undervisningsplanen).

Læremidler

Pensumliste for studieenhet 1 i undervisningsplanen er klar innen 1. juli 2007.

Erstatter

VPS1001