Programmering
2007-2008 - IMT1182 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:
- beherske og forklare mer avanserte deler av C++ syntaks.
- beherske objekt-orientering.
- løse programmeringsoppgaver etter denne tankegangen/metoden.
- behandle mer avanserte datastrukturer, primært lister.

Emnets temaer

Prinsippene for objekt-orientering.
Innføring i språkmekanismer i C++, som:
- Klasser og objekter (repetisjon)
- Utvidelse av operatorers betydning (overloading)
- Arving av egenskaper
- Pekere
- Dynamisk allokering
- Lister
- Virtuelle funksjoner og sen binding.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Intern (evt. ekstern) sensor retter utvalg av besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

1-5 øvingsoppgaver (må være godkjent av fagassistent)

Læremidler

Lafore, Robert. (2002). Object-Oriented Programming in C++. Indianapolis, IN: SAMS
Faglærer. Kompendium. Gjøvik: HiG

Supplerende opplysninger

Emnet er helt identisk til de fem første studiepoengene av IMT1082, og følger derfor store deler av dette emnets opplegg.
Emnet erstatter fullstendig ELE2092.