Mediehistorie og tekstteori
2007-2008 - IMT2352 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal gjøre seg kjent med mediehistorien i et bredt samfunnsmessig perspektiv (hovedvekten er lagt på den mediehistoriske utviklingen i Norge). Studentene skal også lære å kjenne typiske strukturer og sjangrer i vår tids digitale medier, og etablere et kritisk forhold til gjengs begrepsbruk knyttet til moderne informasjonsteknologi og digitale medier.

Emnets temaer

Tale og skrift
Trykkekunsten og framvoksteren av en lesende og politisk offentlighet
Attenhundretallets medieinnovasjoner
Nittenhundretallets medieutvikling
Konvergens og divergens
Strukturer og sjangrer i digitale medier
Den digitallitterære institusjonen
Hypertekstualitet
Interaktivitet
Multimedialitet

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 45%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 55%)
Summativ karaktervurdering av to essay etter avsluttet semester.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:
- Bastiansen, Henrik G. og Hans Fredrik Dahl (2003). Norsk mediehistorie. Oslo: Universitetsforlaget
- Schwebs, Ture og Hildegunn Otnes (2001). Tekst.no: strukturer og sjangrer i digitale medier. Oslo: Landslaget for norskundervisning / Cappelen Akademisk Forlag

Annet:
- Annen litteratur/artikler/notater

Støttelitteratur:
- Hannemyr, Gisle (2005). Hva er internett. Oslo: Universitetsforlaget

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign (og som valgfag for et begrenset antall studenter) for Bachelor i mediemanagement.